JAVNO OBAVEŠTENJE ZA PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE ZA FINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA ZA 2025. GODINU

Konkursna dokumentacija se predaje u prostorijama Sportskog saveza Grada Požarevca (Partizanska 1), sa naznakom Komisija za sport u otvorenoj koverti.

Konkursna dokumentacija treba da sadrži:

Obrazac 1: Predlog godišnjeg programa (1 primerka)

Odluku UO o usvajanju programa

Upitnik o kategorizaciji

Statut (kopija)

Propratno pismo

Kopija rešenja o registraciji (APR)

Kopija ugovora o otvaranju računa (Depo karton kod Uprave za trezor)

Kopija završnog računa (Bilans stanja i Bilans uspeha)

Izjava 1, 2, 3, 4

Kopija rešenja o dodeli PIB-a

Potvrda nadležnog Saveza o članstvu sportske organizacije

Poslednji rok za predaju dokumentacije je petak 20.05.2024. godine.

NAPOMENA:

Finansijski deo (tabela na stranama 11-14) popunjava se samo krajnja desna kolona (UKUPNO)

Obavezan je naziv programa, kao i narativni deo formulara

Deo 3 i 4 (strane 16,17,18) ne popunjavati

Na 20 strani obavezan pečat i potpisi rukovodioca programa i lica za zastupanje

Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u obzir za razmatranje

Upitnik o kategorizaciji prati potvrda nadležnog Saveza. To znači da Klub popujava upitnik koji prati potvrda nadležnog Saveza koji vodi seniorsko takmičenje.

 

Sportski savez Grada Požarevca