Obaveštenje

Obaveštavamo vas da ste u obavezi da pre potpisivanja Ugovora o finansiranju godišnjeg programa redovnih takmičarskih aktivnosti u oblasti sporta Komisiji za sport Grada Požarevca dostavite:

1) jednu blanko solo menicu za dobro, kvalitetno i u roku ispunjenje ugovornih obaveza, potpisanu i pečatom overenu od strane ovlašćenog lica;

2) obrazac meničnog ovlašćenja za ispunjenje ugovornih obaveza u visini od 10% od vrednosti ugovora;

3) zahtev za registraciju menice;

4) fotokopiju kartona deponovanih potpisa.

 

PREDSEDNIK SPORTSKOG SAVEZA

GRADA POŽAREVCA

                                                      Zlatan Kostić